14. \(tan^{-1}{\sqrt{3}}-sec^{-1}(-2)\) is equal to:

(A) \(\pi\)

(B) \(-\frac{\pi}{3}\)

(C) \(\frac{\pi}{3}\)

(D) \(\frac{2\pi}{3}\)